Ár scoil


Na sean laethanta

Na sean laethanta

Stair Scoil Náisiúnta na bhForbacha: Scoil Mhuire.

Sular tógadh an Scoil Náisiúnta bhí scoil íocaíochta ann ag Conchúr Mac Donnchadha sa gceantar. Bhí seomra ar cíos aige seo thuas ar bhóthar Chnocán an Bhodaigh.

Siad na Blácaigh a thug an talamh ar a bhfuil Seanscoil na bhForbacha tógtha agus d’ioc Aindriú Óg de Bláca, Tiarna Talún na háite trian de’n chostas sé sin 37 punt is 8p.

D’ioc Coimisinéiri an Oideachas Náisiúnta dhá thrian de’n chostas tógála agus troscán ar iomlán costais 74 Punt 3s 4d.Meastar go raibh thart ar 100 scoláiri ann ag an am.

D’oscail Scoil Mhuire na bhForbacha de’n chéad uair ar an lú Márta 1842.

Seomra amháin a bhí ann 45 troigh ar fhad, 20 troigh ar leithead agus 10 dtroigh ar airde. Bhí 6 stól (form) 10 dtroigh ar fhad an ceann mar throscán.

Ba é Aindriú Blácaigh an chéad bhainisteoir. Thart ar 1910 déanadh an seomra a roinnt agus déanadh scoil dhá sheomra di.

Ba é an Coirneál Séan Blácaigh an fear deireadh acu a bhí ina bhainisteoir i 1913.

Sa mbliain 1911 thóg Sagart Paróiste Rathúin, An tAthair P.J.Lally ceannas ar an scoil mar ba cuid den pharóiste sin na Forbacha ag an am.

Tógadh seomra breise cóngarach de i 1920.

Tá cáipéisí a bhaineann le tionscamh a déanadh sa scoil sna tríochadaí ag Béaloideas Éireann agus tá seanchas na háite iontú.

I 1950 cuireadh scoil nua dhá sheomra ar fáil in áit na sean scoile ar shuíomh taobh thoir de.

I 1986 cuireadh dhá sheomra eile leis, chomh maith le halla, cistin agus seomra múinteóirí srl.

B’é Béarla teanga na scoile suas go dtí an bhliain 1911 agus bá í an Ghaeilge an teanga teagaisc uaidh sin i leith.

Ag Spraoi

Ó lá go lá bíonn an scoil ar siúl:

08.50 – 13.30 Naíonáin

08.50 – 14.30 Rang 1 suas go Rang a 6

Meabhraítear anseo do thuismitheoirí go mba chóir dóibh na daltaí a bheith in am ar maidin agus imithe in am tráthnóna. Ní ghlacann an scoil freagracht ach le linn am scoile amháin.Beifear ag súil go mbeidh tuismitheoirí/caomhnóirí in am chun a páistí a bhailiú agus má bhíonn moill glaoch a chur ar an oifig.Níl sé molta go ndéantar socraithe na páistí a bhailiú ó aon áit seachas comharsanacht ina scoil.

Má bhíonn gá ag páiste teangmhail a dhéanamh lena thuismitheoir i rith an lae is féidir leo fón na scoile a usáid.

Iarrataisí le fanacht istigh ag am lóin a bheith i nóta chuig an múinteoir ranga.

Má bhíonn do pháiste as láthair, ní mór nóta a sheoladh chuig an múinteoir ranga ar theacht ar ais.

Tá dualgas ar an scoil eolas maidir le asláithreachtaí a sheoladh chuig na hÚdaráis Náisiúnta Leasa Oideachais má chailleann do pháiste níos mó ná 20 lá scoile.

Moltar go mbeadh ainm gach páiste ar bhaill éadaí gach gasúir.

Níor cheart páirceáil ag aon am ós comhair geata na scoile.

 Iarrtar ar thuismitheoirí bheith cúramach i gcómhsanacht na scoile ar son sábháilteacht na bpáistí.

Nuair a tharlaíonn mion timpistí glantar an gearradh. Iarrtar ar thuismitheoirí má tá an gearradh domhain glanadh a dhéanamh arís nuair a théann an páiste abhaile.  Déanfar gach iarracht dul dteangbháil le tuismitheoir ar a luaithe is a thárlaíonn droch thimpiste nó i gcás go bhfaigheann páiste tinn.

Ní  mór gach eolas riachtanach a bheith ar an bhfoirm éigeandála agus sínithe go bhfuil cead an páiste a thabhairt chuig an ospidéal i gcás práinneach. Má tá aon athrú ar an eolas seo é a thabhairt le fios don scoil ar a luaithe.

Tá teangmháil rialta agus co-oibriú idir baile agus scoil an-tábhachtach. Bíonn go leor don teangmháil seo i bhfoirm nótaí nó litreacha eolais.

Bíonn gá le castáil leis an múinteoir i gcásanna áirithe chun ábhar a phlé. Iarrtar coinne a dhéanamh roimhré leis an muinteoir mar go bhfuil dualgas ar an múinteoirí do na páistí teagaisc faoi na gcúram.

Má tá ábhar le plé i gcás aon ghasur go ndéanfar sin leis an múinteoir ranga ar dtús. Ní árdaítear fadhbanna leis an bpríomhoide ach nuair atá iarrachtaí déanta an scéal a réiteach leis an múinteoir ranga.

I gcásanna casaoide leanann an scoil nós imeachta atá aontaithe idir an C.P.S.M.A. (Catholic Primary School Managers Association) agus an I.N.T.O. (Irish National Teachers Organisation)

Obair Baile:

Mar rial ghinearálta faigheann gach páiste obair baile ó Luan go Aoine. Ní bhíonn aon obair bhaile eisithe ar an Aoine ach i gcásanna eisceachtúla nuair nach féídir leis an ngasúr an obair a dhéanamh i rith na seachtaine.

Ba cheart bo mbeadh Dialann Obair Baile ag gach páiste agus gach nótaí ón tuismitheoir cláraithe ansin.

Bíonn fáilte i gcónaí ó chabhair an tuismitheora/caomhnóra le obair baile sna ranganna sóisireacha ach go mba cheart go mbeadh páistí na n`árdranganna in ann an chuid is mó den obair bhaile a dhéanamh go neamhspleach. Ba cheart béim a chur ar na  táblaí agus litriú, agus ar an léitheoireacht ag gach aoisghrúpa agus an t-ábhar a phlé leo chun a dtuiscint a dhaingniú.

Beifear ag súil go mbeidh gach páiste deá bhéasach agus cúirtéiseach leis na múinteoirí ,cuairteoirí, tuismitheoirí agus le chéile.

· Ní ghlacfar le eascainní nó bulaíocht ó dhuine ar bith mar atá luaite sa bpolasaí “Geallúint in aghaidh Bulaíocht”.

· Beifear ag súil go mbeidh gach fearas agus leabhair atá riachtanach don chlár oibre bliana ag gach gasúir.

· Beifear ag súil go ndéanfaidh gach páiste a dhicheall i gcónaí ar scoil agus i leith an obair baile ón scoil.

· Ní ghlacfar le iompar ar bith a chuireann isteach ar chearta na bpáistí eile foghlaim nó a sábháilteacht.

Treoir maidir le obair baile:

Níor cheart go mbeadh páistí ag féachaint ar an teilifís nuair atá an obair baile idir lámh.Ba cheart go mbeadh an suíomh oibre ciúin agus compórdach agus go mbeadh am socraithe críoch a chur leis an obair.Is féidir treoir a fháil ón múinteoir ranga ar cé chomh fada agus thógfadh an obair sna ranganna éagsúla ag brath ar an aois.

Córas Smachta:

Is é aidhm córas smachta na scoile ná timpeallacht spreagúil foghlamtha a chothú. Tá an caidreamh idir tuismitheoirí, na páistí agus foireann teagaisc na scoile bunaithe ar mheas dá chéile.

· Tá iarracht ar féin smacht a fhorbairt bunaithe ar na tuiscint seo.

· I dtimpeallacht sábháilte sasúil bíonn riachtanas ann le frámaí a chothaíonn iompar éifeachtach agus gan glacadh le droch iompar.

· Cuireann an córas smachta sa scoil brú níos mó ar deá iompar seachas smacht bhannaí.

· Tá gach iarracht déanta go mbeidh an córas coir, tuisceannach, seasmhach agus éifeachtach.

· Ní úsáidfear smacht bhannaí ach nuair a bheidh gá leis.

Éide Scoile:

Tá geansaithe nua le logo na scoile orthu. Tá Billeog eolais le praghasanna le fáil ón scoil. Bíodh geansaí dubhghorm, t-léine nó léine gorm, bríste dubhghorm ag na buachaillí.

Tá geansaí dubhghorm, t-léine nó léine gorm, pilirín seicear nó bríste nó sciorta dubhghorm ar fáil do na cailíní.

Abair leis an Múinteoir: ag tús na bliana má tá fadhbanna ar bith ag do ghasúr.

Páistí le Deacrachtaí

Is é ár n-aidhm i gcónaí freastal chomh cothaíoch cineálta agus is féidir a dhéanamh ar gach páiste ach go mór mór iad siúd a bhfuil deacracht acu,bíodh sé deacracht coirp,intinne nó urlabhraíochta.Leis na acmhainní ar fail dúinn téann muid i gcómhdháil leis heagraíochtaí uilig bainteach le soláthar an réimse atá riachtanach i ngach cás.Nuair átá clár oibre réitithe agus curtha i bhfeidhm,déanfar athbhreithniú rialta ar dhul chun cinn an pháisté i gcómhair leis an tuismitheoir agus na páirtithe a bhí gníomhach san gcur chuige ón tús.

Meas:

Ba chóir meas a bheith ag na daltaí ar na múinteoirí agus ar an bhfoireann scoile uilig.

Ba chóir meas a bheith ag na daltaí ar na gasúir eile sa scoil.

Ba chóir meas a bheith ag na daltaí ar na leabhair agus ar throscán na scoile.

Obair Bhaile:

Ba chóir go bhféachfadh Tuismitheoir/Caomhnóir go mbíonn an obair bhaile nó iarracht chuí déanta ag na daltaí agus an leabhar nótaí sínithe ag tuismitheoir/ caomhnóir gach oíche. Cuir béim ar leith ar an léamh, na litriúcháin agus na táblaí.

· Mar rial ghinearálta faigheann gach páiste obair baile ó Luan go Aoine. Ní bhíonn aon obair bhaile eisithe ar an Aoine ach i gcásanna eisceachtúla nuair nach féídir leis an ngasúr an obair a dhéanamh i rith na seachtaine.

· Ba cheart bo mbeadh Dialann Obair Baile ag gach páiste agus gach nótaí ón tuismitheoir cláraithe ansin.

· Bíonn fáilte i gcónaí ó chabhair an tuismitheora/caomhnóra le obair baile sna ranganna sóisireacha ach go mba cheart go mbeadh páistí na n`árdranganna in ann an chuid id mó den obair bhaile a dhéanamh go neamhspleach. Ba cheart béim a chur ar táblaí agus litriú, agus ar an léitheoireacht ag gach aoisghrúpa agus an t-ábhar a phlé leo chun a dtuiscint a dhaingniú.

· Tá sé tábhachtach modhanna múinte matamatice na scoile a leanúint. Muna bhfuil sé soiléir óna leabhair gur féidir ceist a chur ar an múinteoir sampla a sholáthar.

Lón Scoile:

Moltar go mbeadh lón folláin ag na gasúir. Cosc ar mhilseáin, brioscáin, guma coganta, cnónna agus deochanna coipithe.

Nóta don Mhúinteoir:

· Má bhíonn tú as láthair

· Muna bhfuil d`obair bhaile déanta

· Muna bhfuil éide ceart ort

Clárú do Ghasúr:

De réir an Pholasaí Nua Ionrollaithe bíonn fuinneog chláraithe oscailte chun spéis ionrollaithe a léiriú ó mhí Mheán Fhómhair go Nollaig na bliana roimh sula dtosnaíonn do ghasúr ar scoil.Cuirfear na h-iarrthóirí ar an eolas maidir le tairiscintí go luath i Mí Eanair ina dhiaidh sin.Is féidir do spéis a léiriú roimhe sin ach a theacht agus do chuid sonraí teangmhála a roinnt leis an scoil.

Polasaí Ionrollaithe Aibreán 2020:

Critéir Roghnúcháin:

Tá mion eolas maidir le Polasaí Iontrála na scoile ar fáil i bpolasaithe faoi Fhealsúnacht na scoile.