Bord Bainistíochta


Boird Bainistíochta

Comhdhéanamh na mBord Bainistíochta

Tiocfaidh téarma reatha na mBord Bainistíochta chun deiridh i Mí na Samhna gach ceithre bliana agus beidh toghcháin nua ar siúl ansin. Tá comhdhéanamh na

mBord Bainistíochta mar atá thíos ach tá athbhreithniú ar siúl faoi láthair, agus d’fhéadfadh athruithe a bheith i gceist.

Do scoileanna ag a bhfuil foireann aitheanta de níos mó ná múinteoir amháin

(i) Beirt ainmnithe díreach ag an bPátrún.

(ii) Beirt tuismitheoir leanaí atá cláraithe sa scoil, [máthair amháin agus athair], tofa ag

tuismitheoirí na leanaí atá cláraithe sa scoil.

(iii) Príomhoide [nó príomhoide gníomhach] na scoile.

(iv) Múinteoir amháin eile ar fhoireann na scoile, tofa ag bhóta na

foirne múinteoireachta.

(v) Beirt bhall breise ainmnithe ag na daoine a luaitear ó (i) – (iv)

thuas.

Do scoileanna a bhfuil múinteoir amháin ar an bhfoireann aitheanta:

(i) Ainmní amháin de chuid an Phátrúin;

(ii) Príomhoide na scoile;

(iii) Tuismitheoir amháin tofa as measc tuismitheoirí na leanaí

cláraithe sa scoil;

(iv) Ball amháin eile ainmnithe ag na daoine a luaitear ó (i) – (iii)

thuas.

Feidhmeanna na mBord Bainistíochta

Tá na boird bhainistíochta freagrach as rialú díreach na scoile. Tá na cúraimí seo a leanas i measc na ndualgas atá ag bord bainistíochta scoile:

• ceapachán múinteoirí agus foireann eile na scoile;

• faomhadh a thabhairt ar dhúntaí scoile;

• faomhadh a thabhairt d’asláithreachtaí múinteoirí ar fáthanna

éagsúla;

• ceapachán múinteora ina leas-phríomhoide nó le haghaidh postanna eile freagarthachta;

• deimhniú go ngéiltear do reachtaíocht ábharthach; agus

• deimhin a dhéanamh de go bhfuil dóthain árachais ag an scoil agus

cúram a dhéanamh de chóiríocht na scoile.

I measc feidhmeanna ar leith atá ag cathaoirleach an bhoird bhainistíochta

tá:

• feidhmiú mar chomhfhreagraí leis An Roinn Oideachais agus

Eolaíochta agus dreamanna eile lasmuigh;

• bheith i gceannas ar chruinnithe bainistíochta;

• síniú a chur le tuairiscí míosúla agus tuairiscí staitistciúla bliantúla;

agus

• feidhmiú ar bhoird roghnúchán do cheapacháin múinteoirí.

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais ar bhoird bhainistíochta i Boird

Bainistíochta na Scoileanna Náisiúnta – Comhdhéanamh Boird agus

Rialacha ag baint le Gnáthaimh, foilsithe ag An Roinn Oideachais agus

Eolaíochta.

Léirítear struchtúr bainistíochta na scoile anseo.

AN BORD BAINISTÍOCHTA

De ghnáth ainmníonn an pátrún Bord Bainistíochta le haghaidh gach scoil ar leith. Tá na Boird comhdhéanta de ionadaithe an phátrúin, tuismitheoirí agus múinteoirí agus ceaptar iad gachceithre bliain.

AN PÁTRÚN

I gcás na scoileanna sainchreidimh sé an t-Easpag áitiúil pátrún na scoile. Is é an t-aire féin, nó coiste ar leith atá mar phátrún ar scoileanna eile. Tá sé de nós

beirt  AINMNITHIGH AN PHÁTRÚIN

beirt  MÚINTEOIRÍ    (Príomhoide +Múinteoir tofa)

beirt TUISMITHEOIRÍ

beirt  BALL COMHTHOFA agus

AN t-AIRE OIDEACHAIS AGUS EOLAÍOCHTA

Feidhmíonn gach scoil faoi na Rialacha le haghaidh Scoileanna Náisiúnta, rialacha a leagann an tAire Oideachais síos.Cuireann An Roinn Oideachais agus Eolaíochta céatadán den chiste caiteachais ar fáil agus íocann An Roinn tuarastal na múinteoirí.Déanann cigirí na Roinne Oideachais monatóireacht ar chur i bhfeidhm an churaclaim sna scoileanna.